Een veelgehoorde term bij arbeidsveiligheid is de RI&E, maar wat is dat nu precies? De afkorting staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. In een RI&E beschrijft u de risico`s voor uw personeel en organisatie tijdens de normale dagelijkse werkzaamheden en wat u kan doen om deze te verminderen of weg te nemen. De werkgever is zelf verplicht om te zorgen voor een correcte RI&E voor de organisatie en al het  personeel. Overigens is een RI&E al verplicht vanaf één werknemer, een veelgemaakte denkfout is dat het alleen voor grote bedrijven is. Dat is dus absoluut niet waar!

Bent u verplicht een RIE te hebben? De ARBO wet en de RI&E

De Arbeidsomstandighedenwet inzake de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) is aangepast. De wetswijziging houdt kort gezegd in dat bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de CAO vastgelegd RI&E-instrument, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/Arbo deskundige.

Per 1 januari 2011 zal er wel strenger worden gecontroleerd op de RI&E en alle zaken die daarbij horen. De minister heeft aangegeven strenger op te treden tegen bedrijven die niet voorzien in een duidelijke RI&E. De inspecteurs van het SZW zullen daarom bij een inspectie altijd vragen naar een ingevulde RI&E. In de eerste instantie zal een waarschuwing volgen bij overtreding en wordt tijd geboden om alsnog te zorgen voor een RI&E. Bij herhaaldelijk uitblijven van resultaat zal een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bij ernstige ongelukken zal de RI&E ook nodig zijn om te bepalen in hoeverre is voldaan aan het wegnemen van risico`s en gevaren. Het spreekt voor zich dat het niet hebben van een RI&E in zo`n geval zwaar bestraft wordt.

Afhankelijk van de branche en de hoeveelheid personeel gelden er regels ten aanzien van een RI&E. Op de door de overheid opgezette  website www.rie.nl kunt u precies zien waaraan u moet voldoen. Mocht u twijfelen vraag het dan aan mij, beter een vraag te veel dan onnodig risico lopen. 

RI&E gemaakt, maar hoe nu verder

De uitkomst van de RI&E wordt verwerkt in een plan van aanpak, daarin staan alle punten die aandacht behoeven en alvast een korte beschrijving van de mogelijke oplossingen. Het plan van aanpak is een “levend” document, waarmee u gemakkelijk moet kunnen werken. Roop levert geen onnodig dikke rapporten en ingewikkelde plannen van aanpak op, maar documenten waar u werkelijk iets mee kan. Sommige van deze punten zullen snel en eenvoudig af te voeren zijn, anderen vergen wellicht een grotere inspanning. Roop kan in iedere fase ondersteunen en zorg dragen voor het uitvoeren van de openstaande actiepunten, zodat het plan van aanpak snel en vakkundig wordt uitgevoerd.

Span-kmv helpt u graag met het opstellen, toetsen van uw RI&E. Overigens stopt span-kmv daar niet hoor, we worden graag uw partner op het gebied van Kwaliteit, ARBO en Milieu.

Heeft u al een RI&E en bent u benieuwd hoever u al bent, ik kom graag langs voor het rondje van span

Plan van Aanpak

Wanneer de risico`s door middel van een RI&E volledig in kaart zijn gebracht wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat met welke maatregelen de geïnventariseerde risico`s bestreden worden. Net als de daadwerkelijke RI&E is het absoluut niet noodzakelijk hier ingewikkelde en grote documenten van te maken. Juist een pragmatische aanpak werkt in dit soort gevallen het beste. Een plan van aanpak is vaak ook een “levend” document, waar punten vanaf gaan, maar ook weer nieuwe punten op komen. uw onderneming is immers ook niet statisch!

Een lijst met daarin alle risico`s en hun tegenmaatregelen is vaak al voldoende om van start te gaan. Uiteraard horen er nog wel aanvullende zaken in het plan van aanpak te staan, maar om snel van start te gaan is het hiervoor genoemde al genoeg. Het uiteindelijke doel van een plan van aanpak is het bestrijden van risico`s en niet het maken van een document. Eenvoudige oplossingen werken vaak minstens zo goed als ingewikkelde verhalen, ze zijn alleen veel makkelijker te beheren en toe te passen.